הקריטריונים על פי הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים

חוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו- 1996 מאפשר התקשרות בהסכם בין הורים מיועדים, בני זוג, יחד או יחידה כאשר לפחות לאחד מהם קשר גנטי לילוד, לבין אם נושאת (פונדקאית) המסכימה להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית.  

ישנם תנאים מקדימים שנקבעו בחוק ההסכמים לנשיאת עוברים שעל פיהם הועדה רשאית לאשר התאמה לתהליך. להלן עיקרי התנאים:

  • גיל הורה מיועד בעת אישור ההסכם הינו לפחות 18 ולפחות לאחד מההורים המיועדים טרם מלאו 54 שנים. (ועדת האישורים רשאית, במקרים מיוחדים, לאשר הסכם לנשיאת עוברים אף אם לא מתקיים לגבי ההורים המיועדים התנאי לעניין הגיל המרבי).

  • לפחות אחד מתאי הרבייה (ביצית או זרע) המשמש להפריה החוץ גופית הוא של אחד ההורים המיועדים

  • ההורים המיועדים הם תושבי ישראל

  • לגבי הורים מיועדים שהם בני זוג – אין להם יותר משני ילדים משותפים, ולגבי הורה מיועד יחיד – אין לו יותר משני ילדים גנטיים; לעניין זה, "ילד" – בין שנולד בעזרת פונדקאית כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים ובין שלא.

  • ההורים המיועדים לא הורשעו, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש חשש של ממש לפגיעה משמעותית בטובת הילד שייוולד. 

  • הפונדקאית היא בת דתם של האם המיועדת או של האב המיועד. 

  • במצב שבו ההורים המיועדים הם זוג גברים (או ששני ההורים המיועדים בעלי תאי רבייה זכריים) – הזרע שישמש להפריה יהיה של אחד ההורים המיועדים. לא ניתן לערב זרע משני הגברים באותה הפריה, ולא יתאפשר להפקיד לרחם עוברים משני אבות מיועדים באותו מחזור טיפול. 

  • מצב בריאותם של ההורים המיועדים יובא בשיקולי ועדת האישורים בעת בחינת התאמתם לתהליך.

***יש לציין כי מדובר בתמצות עיקרי התנאים מתוך אתר משרד הבריאות של הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים.
למידע המלא ניתן להיכנס לאתר: לחצו כאן

 

דילוג לתוכן